Onlaýn işiňiz vs. Täze bäsdeşler - Semaltdan 3 ajaýyp maslahat

Onlaýn dükan açmak gönümel iş. Fiziki dükan açmak kyn mesele bolup biler. Bu inwentar ýöretmek, tekjeleri satyn almak we bölek ýer üçin töleg tölemek ýaly proseduralary öz içine alýar. Şeýle-de bolsa, onlaýn elektron söwda üçin beýle däl. Simpleönekeý esasy bilimi bolan islendik adam başlangyç gurup we giň internet çeşmesinden oňat girdeji gazanyp biler.

Bu bilimleri göz öňünde tutup, eýýäm bar bolan islendik başlangyç ýa-da orta göwrümli işiň täze onlaýn başlangyçlardan güýçli bäsdeşlik bilen ýüzbe-ýüz bolup biljekdigi äşgärdir. Bu täze bäsdeşleriň köpüsi, aýratyn bir bazarda bazar paýyny almak üçin SEO we tölegli mahabatlara köp maýa goýýarlar.

E-söwda Nik Chaykovskiy, ýokary derejeli müşderi üstünlik tarapyndan üpjün edilen maslahatlar soň, şeýle startups bilen bäsleşik edip uzak möhletli döretmegi bar iş Semalt .

1. Döredijilik marketing usullaryny ulanyň.

Adaty marketing usullary banner mahabatyny, PPC mahabatlaryny we hatda Amazon we eBay ýaly üstünlikli dükanlara önüm ýerleşdirmegi öz içine alýar. Şeýle-de bolsa, iri kärhanalar tölegli ýollamalar ýaly döredijilik usullaryny ulanýarlar. Mysal üçin, bir kompaniýa bir müşderini gatnaşmaga çagyrýan bir topar gurup biler. Bu gatnaşyga müşderi başga birinden arzanladyş sorap biler. Şeýle ýüzlenmeler tölegli PPC mahabatlaryndan has köp satuwa sebäp bolýar.

Bar bolan müşderileri höweslendirmek üçin okuw wideolary ýaly mazmun marketing usullary. Sosial media marketing we aşakdaky e-poçta paýlaşmaga mümkinçilik berýär. Paýlaşmak göni müşderiler almak bilen bir hatarda SEO üçin gowy. Köp halatlarda adamlar derrew müşderi bolýan adamlara mazmun paýlaşýarlar.

2. elyldyz müşderi hyzmatyny beriň.

Iň ýokary müşderi hyzmatyny hödürlemek täze bäsdeşler üçin göni däl. Uzak wagt bäri bu iş bilen meşgullanýan bölek satyjy hökmünde, bu siziň tejribäňiziň güýje girýän ýeri. Mysal üçin, müşderilere aýratyn müşderi tejribe bermäge mümkinçilik bar. Käbir ýagdaýlarda, müşderiden sosýal mediýa ýaly halanmagy ýa-da Google-da gözden geçirip bilersiňiz. Ajaýyp müşderiler öz yzarlaýjylary barada habarlylyk döredip, size täze myhmanlar gazanyp bilerler.

3. Üýtgeşik teklipler beriň.

Köplenç täze bäsdeşe barýan müşderiler köne müşderileriňizdir. SEO gözleg göwrümini has köp gözlegçide çekmezligi öz içine alýar. Netijede, köne müşderi bazany yzyna almak üçin strategiýa gerek. Emailakyn e-poçta marketingi gowy strategiýa bolup biler. Öňki müşderilere minnetdarlyk bildirmek we arzan bahadan şertnama hödürlemek bilen başlap bolar. Käbir ýagdaýlarda, satyn alýan zatlary üçin mugt teklip goşuň. Müşderileriňizi yzyna alanyňyzdan soň, köne marketing usullaryna dolanyp bilersiňiz.

Netije

Onlaýn iş alyp barýan telekeçileriň köpüsi başlangyçdan gaty bäsdeşlik bilen ýüzbe-ýüz bolýarlar. Onlaýn marketing bilen meşgullanýan adamlar tonna SEO usullaryny edýärler, şeýle hem ýalpyldawuk täze bäsdeş sahna çykanda, web sahypaňyza gelýän traffigiň azalmagy bolýar. Bu hadysa, bäsdeşiňiz SERP netijelerinde bir orny eýeläp, traffigiňizden paý alyp, SEO prosesiniň hemmesini ýykýar. Şeýle-de bolsa, biznesi adaty ýagdaýa getirip bolar, şonuň üçin bäsdeşlik azalyp biler. Aboveokardaky maslahatlar bilen müşderileriňizi yzyna alyp, iň ýokary ornuňyzy yzyna alyp bilersiňiz.

mass gmail